Logo i Statut Stowarzyszenia

Statut

 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem"                                             

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Rejestru Stowarzyszeń.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane do realizacji celów statutowych, na czas nieograniczony.
 4. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Stowarzyszenie „Najlepiej Razem".

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 2.  Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Dobra, powiat Limanowa, województwo małopolskie.

§ 3

Stowarzyszenie używa własnej pieczęci o treści: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem" z podaniem adresu siedziby.

§ 4

1.     Stowarzyszenie może być członkiem lub partnerem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i instytucji, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2.     Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w przepisach. Dochód z całej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 7

Działalność pożytku publicznego określona w celach statutowych może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych i oświatowych, w tym w szczególności:

 1. skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Dobrej,
 2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej,
 3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki,
 4. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich,
 5. prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, szerzenie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 6. podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 7. niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy potrzebującym, szczególnie dzieciom,
 8. upowszechnianie idei wolontariatu,
 9. inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie,
 10. działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców,
 11. organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 12. prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską,
 13. pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi: osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, kobiet oraz innych grup społecznych wymagających wsparcia,
 14. wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów,
 15. promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej,
 16. wzrost lokalnej tożsamości i więzi,
 17. ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii,
 18. ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury,
 19. poprawa bazy i wyposażenia placówki specjalnej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003, nr 96,  poz. 879). Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa, poprzez:

 1. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami i placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem, środkami masowego przekazu itp.,
 2. korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet) w celu propagowania przez członków Stowarzyszenia krzewionych idei,
 3. organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej, społecznej i charytatywnej na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa, a w szczególności osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia poprzez

podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego gminy Dobra, ościennych gmin, powiatu, bezpieczeństwa publicznego, bezrobocia oraz oświaty, kultury, ochrony środowiska, sportu i rekreacji,

 1. współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji religijnych i obyczajów,
 2. współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty, parafiami i stowarzyszeniami w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania,
 3. organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno – promocyjnej,
 5. prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami  niepełnosprawnymi,
 6. współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu,
 7. organizowanie szkoleń, odczytów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych oraz działalności edukacyjno – szkoleniowej i doradczej,
 8. realizację działań mających na celu wspomaganie dzieci i rodziny dysfunkcyjnej,
 9. organizowanie wystaw, przeglądów, zlotów, rajdów, wypraw,  turnusów rehabilitacyjnych,
 10. podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 2. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)              zwyczajnych,

2)              wspierających,

3)              honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca cele Stowarzyszenia, która złożyła deklarację członkowską na piśmie. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem staje się z dniem podjęci przez Zarząd uchwały o przyjęciu. Zarząd powiadamia zainteresowanego o podjęciu uchwały listem poleconym.

1)                uchwała w sprawie przyjęcia członka do Stowarzyszenia powinna być podjęta w terminie
2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

2)                od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zgromadzenia Członków, odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. Członkiem wspierającym może być zainteresowana osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Stowarzyszenia deklarująca na rzecz Stowarzyszenia pomoc merytoryczną, finansową lub
  rzeczową w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem  wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika. Członkiem wspierającym staje się z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. Zarząd powiadamia zainteresowanego o podjęciu uchwały listem poleconym.

1)                uchwała w sprawie przyjęcia członka wspierającego do Stowarzyszenia powinna być podjęta w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji,

2)                od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków,

3)                odwołanie powinno być rozpatrzone na  najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się swoją działalnością na rzecz Stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu członkowstwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 członków.

§ 11

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej.
 2. Deklaracja osób fizycznych powinna zawierać przede wszystkim następujące dane: nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i oświadczenie o przystąpieniu.
 3. Deklaracja osób prawnych powinna zawierać dane adresowe dotyczące osoby prawnej oraz imię i nazwisko pełnomocnika, oświadczenie o przystąpieniu, zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.

§ 12

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

§13

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1)   uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, wykładach, imprezach organizowanych przez  Stowarzyszenie oraz projektach przez nie realizowanych,

2)    zgłaszania własnych uwag i wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków,

3)   noszenie odznaki, legitymacji, emblematów o ile zostaną  ustanowione,

4)    biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

5)    korzystania z pomocy Stowarzyszenia w formach i zakresie określonym uchwałami jego organów,

6)   korzystania z dorobku, majątku  i wszelkich form działalności  Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający  i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem praw wyborczych.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1)   przestrzegania postanowień statutu oraz prawomocnych uchwał organów  Stowarzyszenia,

2)   uczestniczenia w realizacji celów i pracach organów Stowarzyszenia,

3)    regularnego opłacania składek członkowskich,

4)   czynnego popierania działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu  ustaje na skutek:

1)   wystąpienia członka,

2)   wykreślenia członka,

3)   wykluczenia członka.

 1. Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Wypowiedzenie członkostwa winno mieć formę pisemną.
 3. Wykreślenie członka następuje w przypadku:

1)     utraty przez członka uprawnień do członkowstwa,

2)     niezgodnego ze statutem przyjęcia w poczet członków,

3)      śmierci lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia

 1. Wykluczenie członka może nastąpić z ważnych przyczyn, a w szczególności:

1)     umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia albo jego członków,

2)      popełnienia przestępstwa z niskich pobudek, jeżeli zostało ono potwierdzone prawomocnym wyro­kiem sądu,

3)      uporczywego uchylania się od wykonywania statutowych obowiązków członkowskich,

4)      uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 6 miesięcy,

5)     z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. Uchwałę o wykreśleniu członka albo jego wykluczenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.

§ 16

Członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu z Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu w tej sprawie.

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)   Walne Zgromadzenie Członków,

2)   Zarząd,

3)   Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz trwa 2 lata.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Wybory do władz Stowarzyszenia dokonywane są na Walnym Zgromadzeniu Członków. Odbywają się w głosowaniu jawnym o ile Walne Zgromadzenie Członków nie postanowi inaczej. W przypadku podjęcia uchwały o głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisję Skrutacyjną i ustala regulamin głosowania.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za  rok obrotowy.
 5. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 6. Uchwalanie rocznego planu działania oraz budżetu Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia.
 11. Ustalanie wzorów odznak, emblematów i legitymacji Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia spadków, zapisów i darowizn.
 13. Uchwalanie regulaminu działalności władz Stowarzyszenia.
 14. Określaniu kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia.
 15. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 16. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 17. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 18. Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz.

§ 20

 1. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje wybrane na jego wstępie Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.
 2. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewod­niczący i Sekretarz zebrania. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Podjęte uchwały, sprawozdania, plany działania i inne materiały stanowią załączniki do protokołu.

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz na rok, a sprawozdawczo- wyborcze raz  na  5 lat.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 22

 1. Stowarzyszenie może odbywać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków, które zwołuje Zarząd:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)   na wniosek pisemny 1/3 ogólnej liczby członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje tylko te sprawy dla rozstrzygnięcia, których zostało zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub wniosku o jego zwołaniu.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 24

 1. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zebrania w ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w tym samym dniu, nie później niż w ciągu godziny po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin Walnego Zgroma­dzenia Członków musi być podany w zawiadomieniach.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, za wyjątkiem uchwał dotyczących likwidacji Stowarzyszenia i zmian w statucie.

 

ZARZĄD

§ 25

 1. Zarząd składa się co najmniej z 3 osób. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, sekretarza i skarbnika. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na  pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 3. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków Zarządu, Zarząd może wybrać do swojego grona nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustawowego składu. Uchwała Zarządu o uzupełnieniu składu Zarządu musi być zatwierdzona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
 4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.
 5. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba wchodząca w skład Komisji Rewizyjnej,

ani skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 1. Do zadań Zarządu należy:

1) kierowanie pracami Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzenia Członków zgodnie z celami statutowymi, realizowanie  chwał Walnego Zgromadzenia Członków, powoływanie kół i zespołów zainteresowań do realizacji celów statutowych, zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianach w statucie,

2) informowanie sądu rejestrowego o składzie Zarządu oraz miejscu zamieszkania jego członków, a także o adresie siedziby Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wyboru lub wprowadzenia zmian,

3) opracowywanie projektów rocznego planu działania i budżetu Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zgromadzeniu Członków, przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

4) rozstrzygnięcie sporów między członkami, wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o działalności odpłatnej w wybranym obszarze działalności pożytku publicznego, wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu, a nie przypisanych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, uchwalanie planów działalności Stowarzyszeni i preliminarzy budżetowych,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o  nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, ustalanie warunków pracy i płacy pracowników Stowarzyszenia zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

6) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Członków o przystąpieniu do krajowych lub zagranicznych organizacji społecznych.

§ 26

Prezes Zarządu kieruje całokształtem prac Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa Zarządu. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zgodnie z omawianą tematyką czy sprawą wymagającą rozstrzygnięcia.
 2. Przebieg posiedzenia Zarządu, nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu oraz podjęte uchwały wpisuje się do księgi protokołów Zarządu. Protokół oznacza się numerem porządkowym w cyfrach arabskich łamanym  przez czterocyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego, łamane przez Z.
 3. Protokół podpisuje prezes i sekretarz Zarządu. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 28

 1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 3 członków jego składu osobowe­go.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
 2. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2 członków jego składu osobowego.
 3.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 5.  Komisja może dokonać  zmian w swoim składzie w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego  składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
 6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

§ 30

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Do jej zadań należy w szczególności:

1) kontrola bieżąca Zarządu,

2)   przeprowadzenie bieżących kontroli, a co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
statutowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek  członkowskich,

3)   występowanie do Zarządu z  wnioskami  wynikającymi z kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

4)   składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną całokształtu działalności Stowarzyszenia,

5)   wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

6)   występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

7)   kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd

8)   żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

9)   żądanie od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 31

 1. Nie można łączyć członkowstwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub  ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1)   pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

2)   być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3)   otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 32

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 33

 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z wpisowego i składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia i imprez, ofiarności publicznej i sponsoringu, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń usług, z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z majątku i kapitału (odsetek, lokat, akcji).
 2. Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
 4. W ramach polityki rachunkowości, dla jasnego obrazu wyodrębnienia wpływów i wydatków, Stowarzyszenie wydzieli konta księgowe, na których wyodrębnione zostaną wpływy i wydatki z działalności odpłatnej i nieodpłatnej, celem jednoznacznego określenia wyniku na danym rodzaju działalności.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Roczne składki członkowskie są wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają członkowską opłatę wpisową oraz roczną składkę członkowską w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 34

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub innego członka Zarządu.

§ 35

Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na prowadzenie działalności statutowej według planów finansowych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 36

Zabrania się:

1.     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ("osoby  bliskie"),

2.      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

3.      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

§ 37

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz.873).
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalności gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
 3. Podział działalności stowarzyszenia:

1)   Działalność nieodpłatna:

-      współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami i placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem, środkami masowego przekazu itp.,

-      korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet) w celu propagowania przez członków Stowarzyszenia krzewionych idei,

-      inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej, społecznej i charytatywnej na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa, a tu w szczególności osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia poprzez:

o      stworzenie możliwości szerszego udziału i wypowiadania się w sprawach publicznych przez społeczeństwo gminy, powiatu i województwa,

o      podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego gminy Dobra, ościennych gmin, powiatu, bezpieczeństwa publicznego, bezrobocia oraz oświaty, kultury, ochrony środowiska, sportu i rekreacji,

o      współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji religijnych i obyczajów,

o      współpracę z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych,

o      współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty, parafiami i stowarzyszeniami w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania,

o      organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych,

o      prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno – promocyjnej,

o      prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi,

o      współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu,

o      organizowanie szkoleń, odczytów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych oraz  działalności  edukacyjno – szkoleniowej i doradczej,

o      realizację działań mających na celu wspomaganie dzieci i rodziny dysfunkcyjnej,

o      przeprowadzanie niezależnych opracowań, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej,

o      organizację turnusów rehabilitacyjnych,

o      upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń,

o      organizowanie wystaw, przeglądów, debat, zlotów, rajdów,

o      podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.

2)   Działalność odpłatna:

-   podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego gminy Dobra, ościennych gmin, powiatu, bezpieczeństwa publicznego, bezrobocia oraz oświaty, kultury, ochrony środowiska, sportu i rekreacji,

-   współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji religijnych i obyczajów,

-   współpracę z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych,

-   organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych,

-  prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno – promocyjnej,

-   prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi,

-   organizowanie szkoleń, odczytów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych oraz działalności edukacyjno - szkoleniowej i doradczej,

-   realizację działań mających na celu wspomaganie dzieci i rodziny dysfunkcyjnej,

-   przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej,

-   organizację turnusów rehabilitacyjnych,

-   organizowanie wystaw, przeglądów, debat, zlotów, rajdów,

-   podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.

 

Rozdział VI

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE ORAZ ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA

§ 38

Do dokonywania zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia uprawnione jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 39

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 40

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia Członków, wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób.

§ 41

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące zmian w statucie, zmian osobowych w składzie Zarządu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podlegają zgłoszeniu we właściwym sądzie rejestrowym.

§ 42

Pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek przeznaczony zostanie na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków. Cel ten winien być bliski założeniom i statutowi Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

We wszystkich sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 44

Tekst jednolity statutu wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.