Deklaracja członkostwa

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany(a)  proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem”

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia .

Dobra, dnia: .................... własnoręczny podpis: ......................................

Poniżej przedstawiam dane osobowe :

Jednocześnie oświadczam, iż systematycznie będę uiszczać składkę członkowską ustaloną przez władze Stowarzyszenia.

                                                                                           

  1. Nazwisko i imiona:…………………………………………………

  2. Data i miejsce urodzenia:……………………………………

  3. Obywatelstwo:………………………………………………………

  4. Miejsce zamieszkania…………………………………………………………….

  5. Numer telefonu:…………………………………

                                                                                                                                                        ..............................................

                                                                                                                                                                           PODPIS