Rekrutacja

Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny. Do Ośrodka przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wychowankowie naszej placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych (internat) stanowiących integralną część naszego Ośrodka.

 Dokumenty wymagane do rekrutacji:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych /wzór wniosku w zał./

  • Świadectwo szkolne;

  • Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL;

  • Odpis arkusza ocen;

  • Zdjęcie do legitymacji szkolnej.