Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej działa na podstawie artykułów       53 i 54 Ustawy o systemie oświaty oraz Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej.
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1. „Szkole” należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej,
2. „Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej,
3.  „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej,
4.  „Radzie” należy przez to rozumieć Radę Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej,
5.  „Organie Prowadzącym” należy przez to rozumieć organ prowadzący Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej, to jest Starostwo Powiatu Limanowskiego.
6. „Organie Nadzoru Pedagogicznego” należy przez to rozumieć organ nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej, to jest Małopolskiego Kuratora Oświaty.
7. „Samorządzie Uczniowskim” należy przez to rozumieć samorząd uczniowski SOSW Dobrej.
§ 3
Siedzibą Rady jest budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej
§ 4
Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Ośrodka, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Ośrodka.
§ 5
Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej
§ 6
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnego.
 
ROZDZIAŁ II 
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW
§ 1
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
powołanie komisji skrutacyjnej (co najmniej dwie osoby),
przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
nadzorowanie przebiegu głosowania,
podanie wyników głosowania.
Zadania komisji skrutacyjnej
przygotowanie kart do głosowania,
przeprowadzenie głosowania,
policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania wychowawcy.
Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
Na karcie do głosowania wpisuje się nazwiska trzech kandydatów do rady oddziałowej.
Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przekazuje Dyrektorowi.
Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
§ 2
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje kandydat do rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów.
Przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów może przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej.
W Radzie Rodziców dany przedstawiciel może reprezentować tylko jedną radę oddziałową
 
ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY
§ 1.
1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Ośrodka.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Ośrodka,
- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Ośrodka,
- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Ośrodka,
- udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Ośrodka,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym,
- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
- organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
- tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców z Ośrodkiem.
- współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Ośrodka.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy między innymi:
- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- programu wychowawczego Ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
- uchwalanie Regulaminu Rady,
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Ośrodka.
- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala Dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Ośrodka obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY
§ 1.
Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Rady w składzie: 
Przewodniczący,
Zastępcę Przewodniczącego,
Sekretarza.
Skarbnika
Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków na wniosek:
Przewodniczącego Rady Rodziców,
trzech członków Zarządu Rady,
pięciu członków Rady Rodziców. 
W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na tym samy posiedzeniu.
§ 2.
Zadaniem Zarządu Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady, w tym przygotowanie projektu porządku jej posiedzenia. Zarząd może upoważnić Przewodniczącego do opracowania porządku obrad Rady.
Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie:
zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 2 posiedzeń Rady oraz przewodniczenie obradom.
organizowanie pracy Zarządu Rady, w tym zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 6 jego posiedzeń oraz prowadzenie obrad Zarządu Rady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje  jego zastępca.
§ 3
1. Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Rady nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:
Dyrektora Ośrodka
organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej
organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Dobrej
trzech członków Zarządu Rady
1/3 członków pełnego składu Rady.
3. Zarząd Rady spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 3 razy w roku szkolnym.
Zebrania Zarządu Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców.
Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Zarządu Rady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:
Dyrektora 
trzech członków Zarządu Rady.
O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady lub Zarządu Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie może być dokonane najpóźniej na jeden dzień przed terminem zebrania.
Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.
§ 4
Aby posiedzenie Rady lub jej Zarządu było prawomocne musi brać w nim udział więcej niż połowa członków pełnego składu Rady lub Zarządu.
§ 5.
Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Zarząd Rady podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu.
§ 6.
Rada zatwierdza porządek zebrania.
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności.
Bezpośrednio przed głosowaniem, członkowie Rady oraz Dyrektor Ośrodka mogą zgłaszać propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku zebrania. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz podczas tego samego zebrania.
Propozycje poddawane są pod głosowanie Rady.
Członkowie Rady mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania Rady.
§ 7.
Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
tytuł uchwały,
podstawę prawną,
tekst uchwały,
podpis Przewodniczącego.
tytuł uchwały składa się z następujących części:
oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
daty podjęcia uchwały,
możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.
§ 8.
Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są w szczególności uchwały w sprawach:
zatwierdzenia programu wychowawczego Ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
zatwierdzenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady,
wyrażenia opinii o programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka.
§ 9.
Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady sekretarza Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.
Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać:
numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,
stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
listę nieobecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
zatwierdzony porządek obrad,
przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
podpisy Przewodniczącego i osoby protokołującej dane zebranie.
Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.
Uwagi, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnienia protokołu. Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.
Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi.
Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.
§ 10.
W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor.
Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne osoby, z głosem doradczym.
§ 11.
Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie.
§ 12.
Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice uczniów i przedstawiciele organów Ośrodka.
§ 13.
Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Ośrodka
§ 14.
Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Ośrodka o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub innych jej przedstawicieli w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
§ 15.
Rada może współpracować z radami rodziców i radami szkół innych szkół.
 
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY
§ 1.
Rada gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: FUNDUSZ RADY RODZICÓW
§2.
FUNDUSZ RADY RODZICÓW powstaje z dobrowolnych składek rodziców .
§ 3. 
FUNDUSZEM RADY RODZICÓW zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły..
§ 4.
Środki finansowe FRR Rada gromadzi w banku na bieżącym rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowym..
§ 5.
Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają upoważnieni przez Radę dwaj przedstawiciele Prezydium Rady.
§ 6.
Środki z FRR wydatkowane są zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków ustalanym na pierwszym w roku szkolnym walnym zebrania Rady. Preliminarz ten uwzględnić musi zasady podziału środków ze składek rodziców na część pozostającą do dyspozycji Rad Klasowych i część pozostającą do dyspozycji Prezydium Rady, określenie głównych celów wydatkowania środków będących w dyspozycji Prezydium Rady.
§ 7.
Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady, skarbnik Prezydium Rady przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.
§ 8.
Rady Klasowe zobowiązane są do przedstawienia rodzicom swoich klas, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu, sprawozdania finansowego ze środków finansowych za rok szkolny miniony.
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1.
Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek:
1.Przewodniczącego Rady Rodziców,
2. Trzech członków Zarządu Rady,
3. 1/3 członków pełnego składu Rady
4. Poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady
 
 
 
 
Zał nr 1
KARTA DO GŁOSOWANIA DO RADY ODDZIAŁOWEJ I RADY RODZICÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W DOBREJ
 
Rok szkolny: …………………………….
Klasa: …………………………………….
Imiona i nazwiska kandydatów do Oddziałowej Rady Rodziców:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Wybieram kandydata: ……………………………………………………..
                                               (imię i nazwisko kandydata do Rady Rodziców)
 
Dobra, dn. 
Zał. nr 2
Wychowawca.……………………………………………klasa………
 
Protokół
 
Zebranie klasowe Rodziców uczniów klasy………..… w dniu …………...... przeprowadziło tajne wybory do  Rady Oddziałowej i Rady Rodziców na rok szkolny………….……..
Do Rady Oddziałowej wybrano osoby:
…………………………………………. - ………….głosów
………………………………………… - …………. głosów
………………………..……………….. - …………. Głosów
 
Do Rady Rodziców wybrano ………………………………………………..
 
Osoby wybrane wyraziły wcześniej chęć kandydowania.
 
Podpisy Komisji skrutacyjnej
………………………………………….
……………..............................................