Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/19

Współpraca rodziców ze szkołą

Pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele jedynie wspierają rodziców w dziele wychowania. Kierunek działalności wychowawczej w szkole nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i klasowych rad rodziców.

                                                                                                                               PLAN PRACY RADY RODZICÓW

SOSW w Dobrej 2018/2019

 

I.              ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW

II.            WSPÓŁPRACA RADY RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY

III.           WSPÓŁPRACA RADY RODZICÓW Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ

IV.          UDZIAŁ RADY RODZICÓW W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY

V.           UDZIAŁ RADY RODZICÓW W ORGANIZOWANIU IMPREZ SZKOLNYCH.

VI.          UDZIAŁ RADY RODZICÓW W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

                VII.         UDZIAŁ RODZICÓW W PRACACH SPOŁECZNO-UŻYTECZNYCH

                        VIII.        POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

 

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Organizacja pracy Rady Rodziców

Organizacja zebrania ogólnego rodziców.

IX

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

 

IX

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

 

 Organizacja pierwszego zebrania Rady Rodziców

IX

Dyrektor szkoły

 

 

Przygotowanie i przedstawienie propozycji PLANU PRACY Rady

Rodziców

X

Sekretarz rady rodziców

 

Zatwierdzenie PLANU PRACY Rady Rodziców

XI

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Ustalenie i zatwierdzenie wysokości składki na fundusz Rady Rodziców oraz

Podanie do ogólnej wiadomości.

X

Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział Rady Rodziców      

W pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planów pracy szkoły. Opiniowanie Programu Dydaktyczno-Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły

 

IX

Według potrzeb

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły.

 

Według potrzeb

 

Prezydium Rady Rodziców

 

   

 

 

  Opiniowanie prac nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

 

Według potrzeb

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

 Zaopiniowanie wyboru dni wolnych od  zajęć dydaktyczno -wychowawczych

IX

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Opiniowanie projektu planu finansowego

 

IX

Prezydium Rady Rodziców

 

Opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział rodziców w organizacji życia społeczności uczniowskiej.

 

 

 

 

 Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych 

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych 

 

Klasowe Rady Rodziców,

Wychowawcy klas

 

 

Współudział w organizacji zebrań rodziców.

 

 

Zgodnie z harmonogramem zebrań rodziców

 

Prezydium RR, Dyrektor

Wychowawcy klas

 

 

 

Pomoc w organizacji wycieczek i imprez klasowych oraz  opieka nad uczniami w czasie ich trwania.

 

 

 

 

Według  potrzeb

Rady Klasowe Rodziców, wychowawcy

 

 

 

Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży.

 

 

 

Według  potrzeb

Prezydium Rady Rodziców,  Dyrektor

 

 

 Pozyskiwanie funduszy Rady Rodziców.

 

Cały rok

Rada Rodziców

 

 

 

Dofinansowanie wycieczek, uroczystości okolicznościowych , konkursów itp.

 

Cały rok

 

 

Przewodniczący    i skarbnik RR, Dyrektor

 

 

 

 

5.

Udział rodziców w pracach społeczno-użytecznych

Pomoc w organizacji i przygotowaniu corocznego pikniku

 

V/VI

Rada Rodziców    i ogół rodziców

 

 

 

Pomoc w pracach porządkowych, odnawialnych wg potrzeb placówki

 

 

Cały rok

Rada Rodziców    i ogół rodziców

 

6 Współpraca z instytucjami pozarządowymi Współpraca zeStowarzyszeniem "Najlepiej Razem"            Cały rok Rada Roodziców i ogół rodziców