Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/20

Współpraca rodziców ze szkołą

Pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele jedynie wspierają rodziców w dziele wychowania. Kierunek działalności wychowawczej w szkole nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i klasowych rad rodziców.

                                                                                                                             

PLAN PRACY RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2019/2020

 

  1. ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW
  2. WSPÓŁPRACA RADY RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY
  3. WSPÓŁPRACA RADY RODZICÓW Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ
  4. UDZIAŁ RADY RODZICÓW W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY
  5. UDZIAŁ RADY RODZICÓW W ORGANIZOWANIU IMPREZ SZKOLNYCH.
  6. UDZIAŁ RADY RODZICÓW W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
  7. UDZIAŁ RODZICÓW W PRACACH SPOŁECZNO-UŻYTECZNYCH
  8. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Organizacja pracy Rady Rodziców

1. Wybory Rad Oddziałowych
i Prezydium Rady Rodziców.

Do 30.09.2019

Przewodniczący zebrania
Dyrektor

2.  Opracowanie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
i ustalenie wysokości składki na „Radę Rodziców”

 

Październik/listopad

 Rada Rodziców,   Dyrektor Szkoły

3.  Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok 2019/2020
w zakresie:
-  działalności programowej,
-  działalności finansowej

30.09.2019

Przewodnicząca Rady Rodziców

4.Sprawozdanie z pracy RR w roku szkolnym 2019/2020

      Czerwiec 2020

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział Rady Rodziców      
w pracy wychowawczej szkoły

 

 

 

 

1. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planu pracy szkoły, analiza Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego Ośrodka

październik 2019

Rady klasowe Rodziców

2. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły.

Według potrzeb

Rada Rodziców

3. Opiniowanie pracy nauczyciela w przypadku ich awansu zawodowego.

Według potrzeb

Rada Rodziców

4. Wnoszenie uwag i propozycji do Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego Ośrodka oraz udział w realizacji tego  programu.

    Cały rok

Rada Rodziców

5.  Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych i instytucji do współpracy ze szkołą (sponsorzy)

Cały rok

Rada Rodziców

6. Współpraca z organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym
(parafia, koło gospodyń itp.)

Cały rok

Rada Rodziców

7. Współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnie zagrażających bezpieczeństwu uczniów

Początek roku szkolnego

Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców

 

3.

 

 

 

 

 

Udział rodziców
w organizacji życia społeczności uczniowskiej.

 

 

1. Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych 

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych 

Klasowe Rady Rodziców,
wychowawcy klas i grup

2. Współudział w organizacji zebrań rodziców, a także warsztatów  dla rodziców

Zgodnie z harmonogramem zebrań rodziców

Rada Rodziców, z-ca dyr., wych.  klas i grup

3. Pomoc w organizacji wycieczek i  imprez klasowych oraz  opieka nad uczniami w czasie ich trwania.

 

Według  potrzeb

Rady Klasowe Rodziców, wychowawcy

4. Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności dzieci i młodzieży,

 

Według  potrzeb

Rada Rodziców,  rady oddziałowe klas.

4.

Działalność finansowa Rady Rodziców.

  1. Planowanie wydatków finansowych.

Cały rok

Rada Rodziców,
Dyrektor Szkoły

2. Pozyskiwanie funduszy Rady Rodziców.

Cały rok

Rada Rodziców

3. Zakup książek i nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów.

Czerwiec 2020

 Przewodniczący RR,

4. Dofinansowanie wycieczek, uroczystości okolicznościowych, konkursów itp.

Cały rok

 Przewodniczący RR,

5. Zakup pomocy dydaktycznych.

W zależności od posiadanych środków

Przewodniczący RR

5.

Udział rodziców
w pracach społeczno-użytecznych na rzecz Szkoły

 

 

Wg potrzeb

Rada Rodziców i ogół rodziców

6.

Nawiązanie współpracy

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Najlepiej razem”

Cały rok

Rada Rodziców    i ogół rodziców