Ogłoszenia dla nauczycieli

rok szkolny 2020/21

 

Dnia 11.09.2020r. /piątek/ godz. 12.35

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zapoznanie z Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2020/2021.
 2. Zatwierdzenie Planu Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dobrej na rok szkolny 2020/2021 / należy uwzględnić kontynuowane lub planowane innowacje, programy własne n-li, projekty i programy zewnętrzne - zainteresowani n-le zgłaszają do zespołu opracowującego plan/ - zespół  ds. rozwoju i promocji placówki
 3. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego – zespół mat – przyr.
 4. Zaopiniowanie przez członków RP  „Programu wych – prof.” na rok szk. 20/21. – zespół humanistów.
 5. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli SOSW w Dobrej na rok szkolny 2020/2021.  – zespół wychowawców.
 6. Przyjęcie do realizacji „Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej” - n-l dor.zaw.
 7. Wybór zagadnień do ewaluacji wewnętrznej - zespół ds. ew. wew.
 8. Wskazanie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.


 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Dnia 15.11.2019r. /piątek/ godz.13.00 

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

„Kompetencje kluczowe”

Dobra, dn. 05.11.2019r.

 

Dnia 8 listopada 2019r./piątek/ o godz. 12.30

Zebranie rady pedagogicznej

Plan rady:

 1. Zaopiniowanie aneksu nr 2 do arkusza organizacji na rok szk. 2019/20;
 2. Sprawy bieżące.

 

Dobra, dn. 30.10.2019r.

OGŁOSZENIE

Dnia 14 października 2019r. o godz. 8.00 - zebranie wszystkich pracowników ośrodka w ramach którego odbędzie się:
- szkolenie wszystkich zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją majątku ośrodka;
- szkolenie bhp dotyczące zmian po przeprowadzonych remontach.

Po szkoleniach, poszczególne zespoły rozpoczną spisywanie majątku.

 

Dnia 26.08.2019r. /poniedziałek/  godz. 8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

od wtorku 27.08.19r. do czwartku 29.08.2019r.  - porządkowanie pomieszczeń szkolnych i internatowych, przygotowanie dokumentacji na nowy rok szkolny

 

Dobra, dn. 11.08.2019r.

UWAGA! 19 sierpnia 2019r. godz. 9.00

Zebranie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej 

/dotyczy zmian w arkuszu organizacyjnym/

 

 

Dobra, dn. 12.08.2019r.

rok szkolny 2018/2019

Dnia 31.05.2019r. /piątek/ godz.12.30 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zapoznanie członków rady pedagogicznej z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa w ośrodku zgodnie z wytycznymi MEN
 2. Informacja n-li o odbytych szkoleniach.

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Przypomnienie

W dniu 24.05.19 – na zebraniach z rodzicami /w klasach/ wych. klas przedstawiają procedury bezpieczeństwa w ośrodku, w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – ped, i wychowawczej. /jeżeli rodzice będą nieobecni starać się do nich dotrzeć z tą informacją - z potwierdzeniem przez rodziców. /odp. wszyscy wychowawcy klas/

W dniu 27.05.19 – wychowawcy klas przeprowadzają godziny z wychowawcą na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo drugiego człowieka. /wychowawcy tych klas, w których nie ma godz. z wych. należy przeznaczyć jedna godzinę na ta tematykę ze swoją klasą z wpisem tematu do dziennika/ - odp. wych klas. / w tym dniu nie ma apelu/

Wzmocnienie współpracy z rodzicami w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały – odp. psycholodzy

Dobra, dn. 21.05.19r.

 

Dnia 17.05.2019r. /piątek/ godz.12.30 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej
 2. Analiza rozporządzeń dot. prawa oświatowego – zespół naucz. specjalistów.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

Dnia 02.05.2019r. /czwartek/ godz.8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Szkolenie BHP - Nauczyciele
 2. Szkolenie BHP – pracownicy administracji
 3. Szkolenie BHP – pracownicy obsługi

 

Obecność wszystkich pracowników obowiązkowa.

 

Dnia 12.04.2019r. /piątek/ godz.12.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną projektu arkusza organizacji ośrodka na rok szkolny 2019/20
 2. Sprawy bieżące.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

 

Dnia 10.01.2019r. /czwartek/  godz.14.00

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

 1.  Przedstawienie wyników klasyfikacji przez wychowawców klas i podjęcie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2018/19
 2. Ewaluacja wew. – zapoznanie członków rady pedagogicznej z  opracowanymi narzędziami badawczymi – odp. przew. poszczególnych zespołów n-li
 3. Informacja o diagnozie w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka – odp. zespół specjalistów.
 4. Zatwierdzenie obowiązujących w ośrodku regulaminów i procedur

Sprawy bieżące.

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Dnia 23.11.2018r. /piątek/  ok. godz.12.30 /po zebraniu z rodzicami/

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie przedłużenia uczniom okresu nauki.
 2. Przybliżenie aktualnych ustaw z zakresu prawa oświatowego – cd: KN – zespół wychowawców.
 3. Omówienie kalendarza imprez i uroczystości do końca roku 2018
 4. Sprawy bieżące

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

Dobra, dn. 13.11.2018r.

 

 

Dnia 02.11.2018r. o godz.8.00

Szkolenie wszystkich pracowników ośrodka z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Obecność wszystkich pracowników obowiazkowa.

Po szkoleniu odbędzie się zebranie rady pedagogicznej

- Analiza rozporządzeń obowiązujących w szkole: Ustawa o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe, Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe

/odp. zespół matematyczno - przyrodniczy/.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

Dobra, dn.15.10.2018r.

Dnia 16.11.2018r. o godz.12.30

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników Ośrodka

 z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dobra, dn.15.10.2018r.

Dnia 14.09.2018r. /piątek/  godz.12.30

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

1) Przedstawienie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli /przyg. naucz. humaniści/;

2) Harmonogram ewaluacji wewnętrznej /zespół do spraw ewaluacji/;

3) Roczny plan pracy ośrodka /zespół ds. promocji/;

4) Analiza wyników egzaminu gimnazj.

5) Przyjęcie do realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

6) Dyżury dla rodziców;

7) Zaj. dodatkowe – dobrowolne;

8) Informacja koordynatorów o realizowanych w ośrodku projektach zewnętrznych;

9) Informacje o innowacja realizowanych i wprowadzanych

10) Wskazanie sposobów dostosowania warunków i form  egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Dobra, dn. 11.09.2018r.

 

DNIA 28.08.2018r. /wtorek/  godz. 8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

środa 29.08.2018r. DZIEŃ WOLNY

czwartek 30.08.2018r.  - porządkowanie pomieszczeń szkolnych i internatowych, przygotowanie dokumentacji na nowy rok szkolny

piątek 31.08.2018r. godz. 10.00 - całodniowe szkolenie zewnęrzne Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej".

 

Dobra, dn. 10.08.2018r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

20 sierpnia 2018r. godz. 9.00

Zebranie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej 

/dotyczy zmian w arkuszu organizacyjnym/

 

 

Dobra, dn. 17.08.2018r.

.............................................................................................................................................

rok szkolny 2017/18

Dnia 02.05.2018r. /środa/ godz.8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Plan rady:

 1.  Raport końcowy  z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej – odp. przew zespołu ds. ew. wew.
 2.  Badanie losów absolwentów – analiza przeprowadzonych badań – odp. przew. zespołów.
 3.  Omówienie działań dotyczących promocji ośrodka – odp. przew. zesp. ds. rozwoju i promocji placówki.
 4.  Sprawy bieżące.
 5.  Szkolenie członków rady pedagogicznej  - warsztaty:  „Arteterapia – terapia poprzez sztuki plastyczne” (prowadzące: G. Łącka, D. Golonka,  E. Kołodziej)

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

Dobra, dn. 23.04.2018r.

Dnia 30.04.2018r. /poniedziałek/ godz.8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Plan rady:

 1. Zatwierdzenie „Regulaminu prowadzenia dokumentacji szkolnej w SOSW” po wprowadzonych zmianach.
 2. Zapoznanie z regulaminem monitoringu w SOSW w Dobrej
 3. Sprawy bieżące.
 4. Szkolenie członków rady pedagogicznej  - warsztaty „Gry i zabawy dydaktyczne – funkcje i zalety” (prowadzące: B. Kuziel – Nowak, D. Giza)

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

Dobra, dn. 23.04.2018r.

 

Dnia 06.04.2018r. /piątek/ godz.12.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną projektu arkusza organizacji ośrodka na rok szkolny 2018/19
 2. Zatwierdzenie regulaminu wycieczek.
 3. Sprawy bieżące.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

 

Dnia 2 marca 2018r./piątek/ o godz. 12.00

Zebranie rady pedagogicznej

Plan rady:

 1. Zaopiniowanie aneksu nr 3 do arkusza organizacji na rok szk. 2017/18;
 2. Sprawy bieżące.

 

Dobra, dn. 22.02.2018r.

 

Dnia 9 lutego 2018r. godz. 12.00

Zebranie rady pedagogicznej – podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2017/18

           Plan rady:

 1. Sprawozdania n-li prowadzących zajęcia dodatkowe /przydzielone z godz. dyr./
 2. Sprawozdania n-li prowadzących zajęcia dodatkowe /prowadzone z inicjatywy n-li/
 3. Szczegółowa analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w związku z przedłużeniami okresu nauki na poszczególnych etapach edukacyjnych /przew. zespołów ppp /
 4. Półroczne podsumowanie pracy zespołów ppp (odp. koordynator)
 5. Sprawozdania cząstkowe z realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (n-le i op. stażu)
 6. Analiza wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych (odp. przew. zespołu)
 7. Półroczna realizacja planu pracy szkoły  - wnioski ( odp. przew. zespołu ……)
 8. Półroczna analiza  pracy zespołów nauczycieli  - wnioski – (odp. przew. zespołów)
 9. Omówienie dyżurów n-skich w aspekcie bezpieczeństwa uczniów –  (odp. pedagog szk.)

 

 

Dnia 15 grudnia 2017r./piątek/ o godz. 12.00

RADA PEDAGOGICZNA

Plan rady:

 1. Zaopiniowanie aneksu nr 2 do arkusza organizacji na rok szk. 2017/18;
 2. Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć w internacie od stycznia 2018
 3. Sprawy bieżące;

Dobra, dn. 08.12.2017r.

 

Dnia 17 listopada 2017r./piątek/ o godz. 12.00

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Zatwierdzenie przez radę pedagogiczną Statutu ośrodka;
 2. Informacja doradcy zawodowego o realizowanych projektach;
 3. Sprawy bieżące;

/Uwaga: Samokształcenie przeniesione na inny termin/

Uwaga

17.11.2017r godz. 12.30 i 18.11.2017r. godz. 8.30/

Szkolenie zewnętrzne” „Praca z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze, w tym z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym"

 

Dobra, dn. 02.11.2017r.

 

Dnia 29.09.2017r. o godz. 12.30 /piątek/

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

1) Zaopiniowanie aneksu nr 1 do arkusza organizacji na rok szk. 2017/18;

2) Zaopiniowanie zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć w opiece całodobowej – od 2 października 2017r.

3) Zaopiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego ośrodka.

 

Dobra, dn. 21.09.2017r.

 

Dnia 15.09.2017r. /piątek/  godz.12.30 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

1) plan doskonalenia zawodowego nauczycieli /przyg. naucz. specjaliści/;

2) harmonogram ewaluacji wewnętrznej /zespół do spraw ewaluacji/;

3) roczny plan pracy ośrodka /zespół ds. promocji/;

4) analiza egz. zawodowego /naucz. praktycznej nauki zawodu/

5) program doradcy zawodowego;

6) dyżury dla rodziców;

7) zaj. dodatkowe – dobrowolne;

8) informacja koordynatorów o realizowanych w ośrodku projektach zewnętrznych;

 

 

Dnia 29.08.2017r. /wtorek/  godz.8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Temat: Organizacja nowego roku szkolnego 2017/18

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Uwaga!

W dniach 30.08.17, 31.08.17, 01.09.17r. - praca nauczycieli i wychowawców opieki całodobowej - uzupełnianie dokumentacji, przygotowanie pomieszczeń do nowego roku szkolnego.

 

Dobra, dn.10.08.2017r.

rok szkolny 2016/17

Zebranie Rady Pedagogicznej

16.06.2017r. godz. 8.00

Tematyka:

 1. Klasyfikacja roczna i końcowa.
 2. Podsumowanie badania efektów kształcenia i nauczania:   Czytanie ze rozumieniem  w SP, GIM  - zespół hum., Umiejętności liczenia w zakresie czterech podstawowych działań  w ZSZ  - zespół mat – przyr.
 3. Podsumowanie innowacji  –  W. Dziadoń, E. Czyszczoń, L. Kosiarska, B. Kuziel – Nowak,
 4. Podsumowanie pikniku integracyjnego,
 5. Ustalenie stawki na ubezpieczenie
 6. Arteterapia - metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka – forma warsztatowa – prowadzące: D. Leśniak, D. Giza

 

Dobra, dn. 09.06.2017r.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

w dniu 21.04.2017r. godz.12.30

Tematyka:

 1. Powołanie zespołu nadzorującego egzamin zawodowy /część teoretyczna i część praktyczna/
 2. Szkolenie dotyczące przeprowadzania egzaminów zawodowych
 3. Zaopiniowanie przez radę pedag. projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
 4. Informacja poszczególnych zespołów o pracy w zakresie ew. wew. i analiza raportów cząstkowych – odp. przew. poszczególnych zespołów n-li i przew.
 5. Omówienie akcji promocji ośrodka  - wizyty w szkołach
 6. Polityka bezpieczeństwa – odp. p. W. Czyszczoń
 7. Projekty zewnętrzne
 8. Informacje n-li o tematyce odbytych szkoleń i konferencji.

 

Dobra, dn. 04.04.2017r.

 

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

w dniu 28 marca 2017r. o godz. 12.30

Temat: Wybór przedstawicieli rady pedagogicznej do prac w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora SOSW Dobra.

Dobra, dn. 27.03.2017r.

 

 

 

Dnia 25.11.2016r. /piątek/ po wywiadówce ok. godz.12.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ  

Tematyka rady:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej pod tytułem „Najlepiej ćwiczymy razem – kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o pracy dyrektora SOSW Dobra w związku z oceną pracy dyrektora;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dyżurów nauczycielskich na korytarzu w związku z organizacją zajęć szkolnych na nowym budynku.
 4. Sprawy bieżące

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

 

Dobra, dn.16.11.2016r.

 

 

 

 

Dnia 31.10.2016r. /poniedziałek/ godz.8.30 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ - szkolenie zewnętrzne

 

Temat szkolenia: Ocena opisowa

Cele szkolenia:

 • Znajomość treści rozporządzenia dotyczącego oceniania i klasyfikowania, wymaganych dokumentów i sposobu ich wypełniania oraz podstawy programowej, jako punkt wyjścia do gromadzenia informacji potrzebnych do skonstruowania rzetelnej oceny opisowej,
 • Umiejętność ujednolicania zakresu, formy i zwrotów wykorzystywanych w ocenie opisowej na terenie placówki,
 • Umiejętność precyzyjnego i zrozumiałego dla odbiorcy konstruowania oceny opisowej.

 

Obecność członków rady pedagogicznej obowiązkowa.

 

 

 

 

 

Dnia 14.10.2016r. /piątek/ godz.9.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną projektu planu finansowego ośrodka na 2017r.,
 2. Zatwierdzenie procedur wymaganych przy realizacji projektu „Chrońmy dzieci”,
 3. Zapoznanie rady pedagogicznej z rodzajami zajęć dodatkowych, które będą prowadzić n-le,
 4. Ewaluacja wewnętrzna - ustalenie zestawu pytań kluczowych, powołanie zespołów zadaniowych, przydział grup badawczych.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
Dobra, dn.28.09.2016r.

 

      

 

 

Dnia 12 września 2016r./poniedziałek/ o godz. 14.10

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Plan rady:

 1. Zapoznanie rady z Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2016/17.
 2. Zatwierdzenie przez radę pedagogiczną Planu Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dobrej na rok szkolny 2016/2017.
 3. Zaopiniowanie przez radę zmian w „Programie Wychowawczym......”   /jeśli będą potrzebne /
 4. Zaopiniowanie przez radę zmian w „Programie Profilaktyki......”  /jeśli będą potrzebne /
 5. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej na rok szkolny 2016/2017. 
 6. Wybór zagadnień do ewaluacji wewnętrznej.
 7. Wskazanie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów.
 8. Analiza wyników sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych za rok 2015/16r.
 9. Informacja koordynatorów o realizowanych w placówce projektach w roku szk. 2016/17
 10. Informacje nauczycieli o uczestnictwie w szkoleniach i konferencjach
 11. Wnioski, sprawy organizacyjne.

 

Obecność członków rady pedagogicznej obowiązkowa /zwolnieni wychowawcy grup pracujący z wychowankami/.

 

DNIA 29.08.2016r. /poniedziałek/  godz.8.00 

RADA PEDAGOGICZNA

TEMAT: ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/17

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

 

Dobra, dn.02.08.2016r.