Oferta edukacyjno-wychowawcza

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej funkcjonują:

1. Szkoła Podstawowa: klasy I-III, V-VI (łączone) oraz klasa IV

Szkoła podstawowa oferuje naukę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem w zespołach klasowych oraz w zespołach edukacyjno - terapeutycznych. Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

 •  I etap - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), cykl trwania nauki 3 lata;

 •  II etap - kształcenie blokowe (klasy IV-VI), cykl trwania nauki 3 lata;

W Szkole Podstawowej uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu czytania, pisania oraz liczenia. Praca dydaktyczno - wychowawcza realizowana jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia.
Dbając o rozwój naszych uczniów obejmujemy każdego z nich, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb, rewalidacją indywidualną.

 

2. Gimnazjum:
 Gimnazjum - oferuje kształcenie przedmiotowe w III etapie edukacyjnym, cykl nauki trwa 3 lata

Klasy I, II, III

Uczniowie uczęszczający do naszego Gimnazjum mogą poszerzać umiejętności zdobyte w Szkole Podstawowej. Nauka trwa trzy lata

3. Szkoła Zawodowa

Kierunek kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej - KUCHARZ

Program nauczania dla zawodu kucharz w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe:

 • język obcy zawodowy,

 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,

 • zasady żywienia,

 • technika i bezpieczeństwo w gastronomii,

 • podstawy działalności w gastronomii,

 • zajęcia praktyczne.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobywają umiejętności związane z techniką sporządzania potraw i napojów. Uczą się opracowywania menu, przyrządzania posiłków według określonych receptur, opanowują podstawowe wiadomości z zakresu zasad żywienia i obsługi konsumenta. Posługują się urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zakładów gastronomicznych, aparaturą grzejną, chłodniczą oraz sprzętem AGD. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły w pracowni technologii gastronomicznej.

Uczeń w trzyletnim procesie kształcenia:

 • Nabywa umiejętności związanych z organizowaniem stanowiska pracy oraz przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnych zakładach gastronomicznych.

 • Stosuje receptury gastronomiczne.

 • Poznaje zasady prawidłowego przechowywania artykułów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych,

 • Zaznajamia się z zasadami racjonalnego żywienia,

 • Zapoznaje się z wyposażeniem zakładów gastronomicznych,

 • Organizuje stanowisko pracy do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów zgodnie z zasadami ergonomii,

 • Przestrzega przepisów BHP,

 • Pozyskuje umiejętności prowadzenia uproszczonej rachunkowości i szukania atrakcyjnego zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia absolwentów po szkole zawodowej:

 • w punktach małej gastronomii

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych;

 • w restauracjach

4. Szkoła Przysposabiająca do pracy

Głównym celem prowadzonych zajęć jest osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezalezności na miarę indywidualnych możliwości uczniów.

Nauka w szkole trwa trzy lata i obejmuje takie przedmioty jak:

 •  funkcjonowanie osobiste i społeczne,

 • zajęcia kształtujące kreatywność,

 • przysposobienie do pracy,

 • zajęcia sportowe

Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny odpowiadający jego możliwościom intelektualnym i psychofizycznym. Celem edukacji ucznia jest rozwijanie niezależności, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako samodzielnej osoby. Szkoła Przysposabiająca do Pracy ma na celu maksymalne uniezależnienie się od opieki innych ludzi, gdyż każda zdobyta umiejetność pozwala żyć bardziej niezależnie.

5. Internat/opieka całodobowa – 60 miejsc

Internat /opieka całodobowa - zapewnia należytą opiekę wychowawczą,  stwarza warunki do ich właściwego rozwoju psychoruchowego oraz rozwija zainteresowania wychowanków poprzez różnorodne formy zajęć. Codzienne życie w internacie toczy się według ustalonego porządku:  zajęcia tematyczne, nauka własna w grupach, popołudniowy relaks i odpoczynek oraz zabawy i dyskoteki integracyjne.  Szczególną uwagę zwraca się na dbałość o ład , porządek i estetykę otoczenia.

W  trakcie nauki własnej, wychowawcy stosują indywidualizacjię procesu nauczania i wychowania, stawiają na umiejętność twórczego rozwiązywania zadań.

Wszystkie imprezy szkolne i uroczystości obchodzone w ośrodku wzmacniają więzi pomiędzy wychowankami, integrują ich  ze środowiskiem lokalnym i wzbudzają poczucie patriotyzmu.
     O dobrej pracy wychowawczej internatu/opieki całodobowej świadczy właściwie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, aktywizujące metody stosowane w pracy wychowawczej i różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w internacie.