Plan działania zespołu TIK

Plan działania zespołu TIK w SOSW Dobra

 

Cel pierwszy. Zapoznanie nauczycieli z projektem „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” oraz doskonalenie w zakresie TIK. Włączenie nauczycieli w opracowanie Planu Pracy i Kodeksu TIK

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?

Publikacja Panu Pracy i kodeksu TIK na szkolnej stronie Internetowej ośrodka.

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Spotkanie otwierające z nauczycielami:

- Ustalenie zasad współpracy w zespole podczas realizacji projektu.

- Dyskusja na temat stanu początkowego przed realizacją programu.

- Omówienie wyników „Samooceny”

listopad

Dyrektor, koordynator szkolny

Opracowanie dokumentów

- Opracowanie Panu Pracy

- Ustalenie planu działania zespołu TIK.

grudzień

Nauczyciele

Opracowane dokumenty, umieszczone na stronie internetowej ośrodka

Cel drugi. Nauczyciele i uczniowie przestrzegają prawa autorskiego oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci.
Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?
Nauczyciele i uczniowie podają dokładne źródła pochodzenia materiałów pobranych z Internetu. W ośrodku nie występują sytuacje naruszania zasad bezpieczeństwa w sieci.

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Utworzenie na szkolnej stronie internetowej zakładki „Aktywna Edukacja”, gdzie zostaną umieszczone informacje nt. bezpieczeństwa w sieci i praw autorskich

grudzień

Administrator szkolnej strony internetowej

Przegląd publikacji na szkolnej stronie internetowej – koordynator szkolny

Wykonanie listy funkcjonujących rodzajów  licencji i jej publikacja na szkolnej stronie internetowej.

grudzień

Nauczyciele

Przegląd publikacji na szkolnej stronie internetowej – koordynator szkolny

Przeprowadzenie prelekcji dla uczniów dotyczących przestrzegania prawa autorskiego oraz dbania o swoje bezpieczeństwo w sieci.

styczeń

2015

Wychowawcy klas

Przegląd wpisów w dziennikach lekcyjnych – koordynator szkolny

Wszyscy nauczyciele i uczniowie wpisują źródło pochodzenia wykorzystanych przez siebie materiałów pobranych z Internetu.

cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele i uczniowie

Informacje ustne od nauczycieli i uczniów.


Rozmowy z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w sieci. Wyposażenie rodziców w wiedzę, gdzie szukać pomocy, kiedy dziecko padło ofiarą przestępstwa internetowego.

styczeń

2015

Wychowawcy klas, koordynator szkolny

Przegląd wpisów w dziennikach lekcyjnych – dyrektor, koordynator szkolny.

Impreza szkolna „Dzień bezpiecznego Internetu” 10 lutego pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet” połączona z konkursem wiedzy. Zwrócenie uwagi na to, iż każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

luty

2015

nauczyciele informatyki,

nauczyciel zajęć technicznych.

Obserwacja imprezy szkolnej.

Prezentacja multimedialna, konkurs z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Pozyskanie informacji dotyczących umiejętności uczniów w zakresie TIK podczas konkursu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu - dyrektor, koordynator szkolny.

 

Cel trzeci. Nauczyciele wykorzystują TIK w swojej pracy.
Rozwijanie wśród uczniów umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -  komunikacyjnymi /wyszukiwanie i korzystanie z informacji/.
Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?
Nauczyciele są świadomi ogromnych korzyści wynikających z wykorzystania różnych narzędzi TIK na poszczególnych lekcjach i w pracy z dokumentacją nauczyciela.
Prezentacja nabytych umiejętności w formie lekcji otwartych /koleżeńskich/ i spotkań zespołów nauczycieli.

Zapoznanie nauczycieli z różnymi narzędziami TIK, które można wykorzystać w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

styczeń

2015

nauczyciele informatyki,

Rada pedagogiczna szkoleniowa – obserwacja pokazu narzędzi TIK.

 

Przeprowadzenie szkolenia nauczycieli w zakresie  obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej i

programów komputerowych.

 

styczeń

2015

Nauczyciel zajęć technicznych, koordynator

szkolny,

nauczyciele

 

Obserwacja spotkania szkoleniowego nauczycieli – dyrektor, koordynator szkolny.

Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz innych narzędzi TIK.

cały rok

Nauczyciele

Obserwacja lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK – dyrektor, koordynator szkolny,

Wdrażanie TIK na poszczególnych lekcjach i zajęciach.
- Wykorzystanie różnych narzędzi TIK.
Korzystanie z internetowych stron edukacyjnych.

cały rok

nauczyciele poszczególnych przedmiotów, dyrektor szkoły

Obserwacja lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK – dyrektor, koordynator szkolny,

Dzielenie się przez nauczycieli radami, spostrzeżeniami, pomaganie sobie nawzajem.

 

 

cały rok

koordynator, dyrektor, wszyscy nauczyciele

Umieszczenie wypracowanych materiałów na szkolnej stronie internetowej.