ANALIZA SWOT

ANALIZA SWOT ZARZĄDZANIA SPRZĘTEM
i INFRASTRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ SZKOŁY

S

Strenghts

 

W

Weaknesses

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 • Wyposażenie pracowni komputerowej w interaktywną tablicę i projektory multimedialne,
 • Wystarczająca ilość stanowisk pracy w sali komputerowej
 • Wykwalifikowana kadra nauczycielska odnośnie posługiwania się sprzętem komputerowych,
 • Licencjonowane oprogramowanie zgodne z potrzebami ośrodka,
 • Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej zarówno przez uczniów jak i nauczycieli,
 • Przestrzeganie ustawy o prawie autorskim i ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Doskonalenie własnego warsztatu,
 • Prowadzenie strony internetowej ośrodka oraz udostępnianie tam informacji dla wszystkich podmiotów ośrodka.
 • Niewystarczająca sieć WiFi w ośrodku,
 • Coraz częstsze awarie komputerów (pracownia od 2007 r.)
 • Brak etatowego informatyka/ osoby zarządzającej sprzętem i siecią komputerową w ośrodku,
 • Brak komputerów dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczania,
 • Niewielkie wykorzystanie informacji ze strony internetowej ośrodka przez rodziców.

 

O

Oportunities

 

T

Threats

SZANSE

ZAGROŻENIA

 • Nowe możliwości starania się o sprzęt komputerowy  z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 • Organizacja kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii TI,
 • Korzystanie z informacji publikowanych na stronie internetowej ośrodka przez osoby z zewnątrz,
 • Niewystarczająca subwencja oświatowa na potrzeby zakupu nowego sprzętu komputerowego,
 • Niż demograficzny /pozyskanie środków na zakup sprzętu komputerowego zależy od ilości uczniów/.