Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista

Powiększ
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Nazwa i adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej 34 – 642 Dobra 364
2. Nazwa stanowiska urzędniczego: specjalista
3. Wymiar etatu: 1/1

II. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko specjalisty powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm), następujące wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty,
 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,
 2. Ukończyła szkołę średnią lub inną umożliwiającą wykonywanie zadań na ww. stanowisku, z dwuletnim doświadczeniem zawodowym, 
 3. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1.  Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 2.  Ma nieposzlakowaną opinię.
 3. Posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: QNT Place, QDeklaracje, PŁATNIK, Druczek Standard RVat, eCorpoNet, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.     
 4.  Posiada umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Kursy doskonalące.
 2. Doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach samorządowych.
 3. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 4. Znajomość ogólna zagadnień rachunkowości budżetowej.
 5. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potracenia składek.
 6. Znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT).
 7. Znajomość przepisów płacowych. 
 8. Znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 9. Znajomość przepisów ZUS i PFRON.
 10. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym biegła znajomość programów kadrowo – płacowych /QNT Płace/
 11. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.
 12. Umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego).
 13. Znajomość obsługi programu „Płatnik”, w tym: umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.
 14. Komunikatywność i umiejętność współpracy.
 15. Znajomość prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników.
 16. Znajomość spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
 2. dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS,
 3. sporządzanie list płac dla pracowników oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 5. naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z urzędem skarbowym,
 7. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników,
 8. sporządzanie analiz płacowych, prognoz i sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń

V. Warunki pracy na stanowisku

 1. Praca w budynku SOSW w Dobrej.
 2. Praca w godzinach 7.00-15.00.
 3. Praca przy komputerze.
 4. Codzienny kontakt telefoniczny.

VI. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
  Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy).
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, ze nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (wzór ww. oświadczeń w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej SOSW w Dobrej, w wersji papierowej w sekretariacie SOSW w Dobrej.
 8. Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dokument przedstawia jedynie osoba, której zostanie przedstawiona propozycja pracy).
 9. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
 10. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

VII. Informacje dodatkowe

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy).
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej lub przesłać na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej, 34 – 642 Dobra 364 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej” w terminie do dnia  19.07. 2019r.
 3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej po podanym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
 6. Oryginał wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku wyboru na stanowisko specjalista.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SOSW w Dobrej oraz na tablicy informacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej

VIII. Informację przygotowała:

Danuta Gąsior

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 183330029

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej ośrodka w dniu 25.07.19r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ośrodka

 

Dobra, dn. 27.06.2019r.

 

Kwestionariusz osobowy i oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stronie ośrodka http://www.sosw-dobra.i1.com.pl/aktualnosci.html

1 lipca 2019