„Chronimy Dzieci"

Powiększ
„Chronimy Dzieci"

W roku szkolnym 2016/17 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  przystąpił do realizacji programu „Chronimy dzieci”. Jest to program certyfikowania placówek oświatowych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.  Autorem tego programu jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem tego programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych /rodziców, opiekunów, pracowników placówki/ oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w „Polityce ochrony dzieci” ustalonej w placówce oraz podnoszeniem kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

- placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka;

- placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka;

- placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu;

- placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu;

- pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego;

- pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować;

- placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Otrzymanie certyfikatu jest potwierdzeniem spełniania przez nasz Ośrodek standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, świadczy o tym, że podejmowane są działania, mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka.

 


 

 

24 października 2017