Drodzy uczniowie,

Koniec roku szkolnego. Koniec nauki zdalnej. Ten rok był rokiem szczególnym, ostatnie miesiące były bardzo trudne. Bardzo wam wszystkim dziękujemy za ten zwiększony wysiłek.
Tegoroczne wakacje będą wyjątkowe - bardzo uzależnione od rozwoju sytuacji w zakresie zagrożenia koronawirusem. Okres pandemii doprowadził do tego, że wszyscy stęskniliśmy się za szkołą.
Mamy nadzieję, że w wakacje dopisze pogoda, że wszyscy odpoczniecie, nabierzecie sił, poznacie ciekawe miejsca.  
Wróćcie do szkoły radośni, z zapasem sił do nauki, w doskonałych humorach, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań w nowym roku szkolnym.

                                                                                               dyrekcja i nauczyciele ...................................................................................................................................................................................

"Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem."
                                                                                                                            
  Maria Konopnicka

OŚRODEK TO NASZ WSPÓLNY DOM

„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”
                                                                                                                             Janusz Morgenstern

Głównym celem wychowania i kształcenia w ośrodku
jest wszechstronne przygotowanie uczniów
do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez realizację
zadań dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych.

Placówka realizuje cele rewalidacyjne, do których zalicza się:
- usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych;
- korygowanie zaburzeń rozwojowych;
-
kompensowanie braków w rozwoju;
 - adaptację społeczną, przygotowanie do poszczególnych etapów kształcenia i kontaktów społecznych.

.........................................................................................................................................................................................................
Szanowni Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej,

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z niniejszą wiadomością, która ma charakter czysto informacyjny.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej.
3. Ośrodek co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zakończeniu tego okresu, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SOSW w Dobrej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych; Więcej informacji w zakładce STREFA RODO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI

Nietypowe zakończenie roku szkolnego 2019/20

2020-06-26
Czytaj więcej >

Podręczniki 2020/2021

2020-06-10
Czytaj więcej >

Maria Konopnicka – patronka naszej szkoły

2020-06-02
Konkurs wiedzy Czytaj więcej >

Konkurs biblioteczny

2020-05-26
Czytaj więcej >

Chronimy Dzieci

2020-05-26
Czytaj więcej >