Szanowni Rodzice,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7.06.2020 r. i do tego czasu nadal obowiązuje zdalne nauczanie.

Od 25.05.2020 r. istnieje możliwość uruchomienia zajęć opiekuńczo-dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych, a od 1.06.2020 r. konsultacji dla wszystkich uczniów. Prosimy o zapoznanie się z procedurami organizacji tych zajęć oraz podjęcie decyzji o ewentualnym udziale w nich dzieci.

załączniki:

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa

Uzupełnienie procedury

DEKLARACJA RODZICA

OŚWIADCZENIE

Tabela pomiaru temperatury przy wejściu do szkoły

 

Dobra,dn.22.05.2020r.

===================================================================================

Najważniejsze wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty /informacje dla rodziców i uczniów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców uczniów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

===================================================================================

Informacja dla nauczycieli i rodziców w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i  egzaminu poprawkowego oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
1. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty).
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w czasie trwania epidemii:
- Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica lub ucznia pełnoletniego-wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na adres szkoły, w przypadku braku takiej możliwości w wersji papierowej włożony do skrzynki pocztowej w wejściu do szkoły.
- Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego.
- Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi.
- Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia.
- W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.
- W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
- Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.
- Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.
- W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia, co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
- Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawiona zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

Dobra, dn. 30.04.20r.

Informacja dla rodziców uczniów klasy VIII /dotyczy egzaminu ósmoklasistów/

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu terminu egzaminu ósmoklasisty na 16-18.06.2020, ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 zostają przesunięte na czas organizacji egzaminu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS 8 ...

Komunikat Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dobrej

Szanowni Rodzice,

Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, poz. 492, poz. 595 i poz. 635) przedłuża się kształcenie na odległość do 24 maja 2020r.

Pandemia wirusa Covid-19! Kontakt wyłącznie drogą elektroniczną ...Rodzice i Uczniowie!  Apeluję zostańmy wszyscy w domu !!!

.....................................................................................................................................................................................

"Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem."
                                                                                                                            
  Maria Konopnicka

OŚRODEK TO NASZ WSPÓLNY DOM

„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”
                                                                                                                             Janusz Morgenstern

Głównym celem wychowania i kształcenia w ośrodku
jest wszechstronne przygotowanie uczniów
do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez realizację
zadań dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych.

Placówka realizuje cele rewalidacyjne, do których zalicza się:
- usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych;
- korygowanie zaburzeń rozwojowych;
-
kompensowanie braków w rozwoju;
 - adaptację społeczną, przygotowanie do poszczególnych etapów kształcenia i kontaktów społecznych.

.........................................................................................................................................................................................................
Szanowni Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej,

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z niniejszą wiadomością, która ma charakter czysto informacyjny.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej.
3. Ośrodek co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zakończeniu tego okresu, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SOSW w Dobrej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych; Więcej informacji w zakładce STREFA RODO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI

Obchody 100 rocznicy ur. Świętego Jana Pawła II

2020-05-18
Czytaj więcej >

Mieszkańcy wiosennych łąk, pól i sadów

2020-05-15
konkurs fotograficzny Czytaj więcej >

Trzymaj Formę

2020-03-11
Czytaj więcej >

Szczęśliwy Dzień Kobiet

2020-03-06
Czytaj więcej >

Rozdawalnia rzeczy

2020-02-28
Czytaj więcej >