Komunikat Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dobrej

Szanowni Rodzice,

W związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, w szczególności - zagrożenia koronawirusem, w dniach od 17 marca do 10 kwietnia 2020r. zawiesza się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej wprowadza formy prowadzenia edukacji na odległość.
Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. nauka będzie realizowana w następujących formach:
- na stronie internetowej ośrodka w zakładce NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ nasi nauczyciele, wychowawcy i specjaliści będą na bieżąco zamieszczać zadania, ćwiczenia i zalecenia dla uczniów. Każda klasa ma swój folder, w którym będą umieszczane materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu, przygotowane zgodnie z podstawą programową.
- nauczyciele i specjaliści będą przygotowywać materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów,
- nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail,  
- jeżeli rodzice bądź uczniowie potrzebują rozmowy lub porady w konkretnej sprawie mogą skontaktować się telefonicznie z wychowawcą klasy lub z dyrekcją ośrodka. Poprzez wychowawcę klasy lub dyrektora można będzie skontaktować się z psychologiem, pedagogiem, bibliotekarzem, wychowawcami grup internatowych, którzy będą służyć pomocą uczniom i rodzicom /porada, rozmowa/.
- wszystkie szczegóły dalszego prowadzenia edukacji na odległość przekażą Państwu wychowawcy klas w rozmowie telefonicznej.


Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. Koordynatorami (osobami pierwszego kontaktu) pracy z dziećmi i rodzicami są bezpośrednio wychowawcy klas.

Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i uczniów.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: tel. 183330029 lub 698134508 e-mail: soswdobra.dyr@gmail.com

Drodzy uczniowie,

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.
Nauczyciele przygotowali dla was zakładkę na stronie internetowej szkoły "NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ", w której znajdziecie materiały edukacyjne z różnych przedmiotów nauczania. Zapoznajcie się z nimi i starajcie się rozwiazywać zadania na bieżąco. Wykorzystajcie ten wolny czas na rozwijanie swoich zdolności bądź uzupełniania zaległości.

Rodzice i Uczniowie!  Apeluję zostańmy wszyscy w domu !!!

.....................................................................................................................................................................................

"Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem."
                                                                                                                            
  Maria Konopnicka

OŚRODEK TO NASZ WSPÓLNY DOM

„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”
                                                                                                                             Janusz Morgenstern

Głównym celem wychowania i kształcenia w ośrodku
jest wszechstronne przygotowanie uczniów
do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez realizację
zadań dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych.

Placówka realizuje cele rewalidacyjne, do których zalicza się:
- usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych;
- korygowanie zaburzeń rozwojowych;
-
kompensowanie braków w rozwoju;
 - adaptację społeczną, przygotowanie do poszczególnych etapów kształcenia i kontaktów społecznych.

.........................................................................................................................................................................................................
Szanowni Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej,

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z niniejszą wiadomością, która ma charakter czysto informacyjny.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej.
3. Ośrodek co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zakończeniu tego okresu, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SOSW w Dobrej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych; Więcej informacji w zakładce STREFA RODO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKTUALNOŚCI

Szczęśliwy Dzień Kobiet

2020-03-06
Czytaj więcej >

Rozdawalnia rzeczy

2020-02-28
Czytaj więcej >

VII wyjazd rekreacyjny na pływalnię

2020-02-27
Czytaj więcej >

Dzień Języka Ojczystego

2020-02-21
Czytaj więcej >

Trzymaj Formę

2020-02-20
Czytaj więcej >